Rocky Athas

ROCKIN' THE BLUES AND SHARIN' THE NEWS!

Legendary Texas Blues Rock Guitarist & Songwriter 

Blueszine Magazine loves The Essential Rocky Athas - Volume I!

Blueszine Magazine describes Rocky's work as "delicious howling guitar riffs" and "immortal music with passionate rhythms" giving the album 8 out of 10 stars!   You can read the entire review HERE in Dutch or below in English.  Thank you, Blueszine NL!  

Rocky Athas – The Essential Volume 1

BY WALTER VANHEUCKELOM · 9 NOVEMBER 2015

Rocky Athas is een Amerikaanse gitarist uit Texas. In zijn tienerjaren speelde hij samen gitaar met zijn schoolvriend Stevie Ray Vaughan. Op zijn drieëntwintigste werd hij verkozen bij de beste tien gitaristen in Texas. Thin Lizzy, toch niet de eerste beste band, was zo onder de indruk van het gitaarspel van Rocky Athas tijdens het Mother Blues Festival in Dallas, dat ze er meteen het nummer ‘Cocky Rocky’ over schreven. Ook Brian May van Queen is grote fan van Rocky Athas zijn gitaar werk.

In de late jaren zeventig werkte Rocky als sessie muzikant voor Polygram Records in de Memphis Ardent Studios. Daarna was Rocky een tijdje lid van The Southern Rock band Black Oak Arkansas en speelde mee op hun legendarische albums ‘Ready As Hell’ en ‘The Wild Bunch’. In 2002 was hij te horen op ‘Blues Berries’ van Buddy Miles, de drummer van de Jimmy Hendrix, Band Of Gipsy’s. De bekende producer Jim Gaines was onder de indruk van de kwaliteiten van Rocky Athas en vond dat Rocky muziek moest maken onder zijn eigen naam.

In 2003 verscheen het album ‘Miracle’ van The Rocky Athas Group en twee jaar later verscheen de opvolger ‘Voodoo Moon’. In 2007 verscheen ‘Lightning Strikes Twice’ van Rocky Athas’ Lightning en dat was meteen het laatste studio album, want twee jaar later werd Rocky de vaste gitarist bij de Britse blues icoon John Mayall. Als het drukke schema van de nog altijd energieke John Mayall het toelaat, dan werkt Rocky Athas nog steeds aan zijn eigen carrière. Zo bracht hij in 2014 nog het album ‘Let My Guitar Do The Talking… With My Friends’ uit. John Mayall, Smoking Joe Kubek en nog wat andere vrienden van Rocky Athas verleenden hun medewerking aan deze cd. Nu is er ‘The Essential Volume I’ en deze verzamelaar zou Rocky Athas terug meer naambekendheid moeten geven in Europa, want als alles volgens plan verloopt, staat er volgend jaar een solo tournee doorheen Europa gepland.

‘The Essential Volume I’ is eigenlijk een best off. Negen van de elf nummers komen uit de volgende drie albums ‘Miracle’ uit 2003, ‘Voodoo Moon’ uit 2005 en ‘Lightning Strikes Twice’ uit 2007. We zullen de songs niet in de volgorde op het album bespreken maar wel volgens het album waar ze origineel op te vinden zijn, om de eenvoudige reden, dat de nummers toch kaderen in een bepaalde periode van de gitarist. We beginnen met het oudste album ‘Miracle’. ‘Long Time Gone’ is een knap bluesrock nummer met dadelijk een grootse Rocky op de gitaar. Dit is onsterfelijke muziek met een gedreven ritme en het zit instrumentaal allemaal goed in elkaar.

Zanger Larry Samford beschikt over een mooie stem en de heerlijke riffs op de klavieren van Tommy Palmer kunnen ook erg bekoren. Ook in het rustigere soft rock nummer ‘That Was Then, This Is Now’ kan Rocky overtuigen en komt zijn klasse als gitarist boven drijven. Met een paar heerlijk jankende gitaar riffs wordt ‘High Cost Of Lovin” aangevat. Meeslepende gitaar blues om duimen en vingers af te likken. De volgende periode is deze van het ‘Voodoo Moon’ album uit 2005. Het mooiste nummer van het album is zonder twijfel ‘Last Of The Blues’. Een rustige, maar meeslepende blues melodie die gedragen wordt door de warme klanken van het orgel en doorspekt is van erg mooie korte gitaar riffjes. Bassist Guthrie Kennard en drummer Bobby Baranowski beginnen met een lekkere groove, solo aan ‘Tearin’ Me Up’. De diepe baslijnen blijven het gehele nummer door zorgen voor kriebels in je buik en Rocky zet nog maar eens zijn beste beentje voor met zijn uitstekend gitaar werk.

De derde periode is deze van ‘Lightning Strikes Twice’ uit 2007. ‘Vows Were Made’ doet dadelijk denken aan de muziek van de grote Tom Petty en kan zo op een album van deze super artiest. Daarmee bewijst Rocky Athas, die het nummer samen met drummer Walter Watson schreef, dat hij buiten een begenadigd gitarist ook een erg goede songwriter is. Hetzelfde duo schreef de power ballade ‘Where Do We Go From Here’ dat akoestisch begint, maar na een halve minuut vallen de andere instrumenten gevat in. Geweldig gezongen en, we vallen in herhaling, weer heel sterk gitaarwerk van de Texaan.

Dat John Mayall zijn gitarist volledig steunt, kan je horen op het instrumentale ‘Think About It’. John Mayall is meesterlijk op de toetsen. We vinden tenslotte ook nog een bonus track op de cd, en wat voor eentje. Al van 1968 maar nog steeds mooi om te horen is ‘White Room’ van de legendarische Cream. Hier kan Athas zich nogmaals volledig uitleven op zijn zes snarig instrument en zijn pedaal bord. ‘The Essential Volume I’ is een prachtig album geworden. Hopelijk mogen we volgend jaar, Rocky en zijn band ook in onze lage landen verwelkomen. (Cherryburst Records) (8/10)

Deel dit artikel met je vrienden!:

Rocky Athas - The Essential Volume 1
BY WALTER Vanheuckelom · 9 NOVEMBER 2015

Rocky Athas is an American guitarist from Texas. In his teens he played guitar with his school friend Stevie Ray Vaughan. On his twenty-third, he was elected to the ten best guitarists in Texas. Thin Lizzy, not the first best band, was so impressed with the guitar playing of Rocky Athas during Mother Blues Festival in Dallas, she immediately the song "Cocky Rocky 'overwritten. Also, Brian May of Queen is a big fan of Rocky Athas his guitar work.
downloadIn the late seventies Rocky worked as a session musician for Polygram Records Ardent Studios in Memphis. After that Rocky was a while a member of The Southern rock band Black Oak Arkansas and played on their legendary albums "Ready As Hell" and "The Wild Bunch". In 2002 he was featured on 'Blues Berries' Buddy Miles, the drummer Jimmy Hendrix, Band Of Gypsy's. The famous producer Jim Gaines was impressed by the qualities of Rocky Athas and found that Rocky had to make music under his own name.
In 2003 released the album "Miracle" from The Rocky Athas Group and two years later the successor 'Voodoo Moon'. In 2007 'Lightning Strikes Twice' Rocky Athas' Lightning and that was the last studio album, because two years later, Rocky was the guitarist in the British blues icon John Mayall. If the busy schedule of the still energetic John Mayall permitting, operates Rocky Athas still on his own career. So he brought in 2014 yet the album "Let My Guitar Do The Talking ... With My Friends' out. John Mayall, Smoking Joe Kubek and some other friends of Rocky Athas cooperated in this CD. Now there's "The Essential Volume I" and this collector Rocky Athas would have to give back more notoriety in Europe, because if everything goes according to plan, next year is planning a solo tour across Europe.
The Essential Volume I "is actually a best off. Nine of the eleven songs come from these three albums 'Miracle' in 2003, 'Voodoo Moon' from 2005 and 'Lightning Strikes Twice' in 2007. We will not discuss the songs in the order on the album but as the album they originally found on his, for the simple reason that the numbers still fit within a certain period of the guitarist. We start with the oldest album Miracle. 'Long Time Gone' is a fine blues rock song with a once grand Rocky on the guitar. This is immortal music with passionate rhythms and instrumental is all well put together.
Singer Larry Samford has a beautiful voice and wonderful riffs on keyboards Tommy Palmer can really captivate. Even in the quieter soft rock song "That Was Then, This Is Now 'can convince come Rocky and his class as a guitarist surfaced. With a few delicious howling guitar riffs is "High Cost Of Lovin 'started. Compelling guitar blues to lick your thumbs and fingers. The next period is that of the "Voodoo Moon" album from 2005. The best song of the album is undoubtedly 'Last Of The Blues. " A quiet but compelling blues melody carried by the warm sounds of the organ and is punctuated by very nice short guitar riffs. Guthrie Kennard bassist and drummer Bobby Baranowski start with a great groove, solo on 'tearin' Me Up '. The deep bass lines keep the whole number by ensuring butterflies in your stomach and Rocky puts once again his best foot forward with his excellent guitar work.
The third period is that of 'Lightning Strikes Twice' from 2007. 'Vows Were Made' does immediately think of the music of the great Tom Petty and so can an album of this super artist. This proves Rocky Athas who wrote the song along with drummer Walter Watson, that he is also a very good songwriter outside a gifted guitarist. The same duo wrote the power ballad "Where Do We Go From Here" which starts acoustically, but after half a minute, the other instruments are encased in. Great singing and we fall into repetition, again very strong guitar work of the Texan.
John Mayall guitarist his full support, you can hear the instrumental 'Think About It'. John Mayall is masterful on the keys. We finally find also a bonus track on the CD, and what alone. Already in 1968 but still nice to hear 'White Room' of the legendary Cream. Here Athas can once again fully enjoy his six string instrument and pedal board. The Essential Volume I 'is a great album". Hopefully next year we, Rocky and his band also welcome in our low countries. (Cherry Burst Records) (8/10)
Share this article with your friends !:

CHERRYBURST.jpg

THANKS FOR VISITING MY SITE! FOR THE LATEST NEWS, JOIN MY MAILING LIST here.

All content copyright of Rocky Athas and may not be used without permission.